E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni ÜyelikPARÇALI BÖLÜMLER

T


tevkif: alıkoyma
tevzi: dağıtılma, dağıtım
teyakkuz: uyanıklık
taahhüt: üstlenme; antlaşma
taahhütlü: bağıtlı
taammüden: tasarlayıp
taarruz: saldırı
taassup: bağnazlık
taba rengi: tütünsü
tabaka: kat, katman
tabedilmiş: basılmış
tabela: tanıtaç
tabi olmak: boyun eğmek, bağlanmak, uymak
tabiat: doğa
tabiatıyla: doğal olarak
tabii: doğal, olağan
tabip: sağın
tabir: deyim, terim
tabiri caizse: deyim yerindeyse
tabla: sergi
tabldot: seçmesiz yemek
tablo: çizelge
tabu: yasak
tacir: alımsatımcı, tecimen
taç atışı: yan atış
tadilat: değişiklik
tafsilat: ayrıntı; açıklama
tahakkuk: gerçekleşme
tahakküm: baskıcı etkileyim
tahammül: katlanma, yüklenme
tahayyül: düşgörü, imgelem
tahdit: sınırlama, kısma
tahkik: araştırma
tahkikat: soruşturma
tahkim: pekiştirme, sağlamlaştırma
tahkir: küçük görme
tahlil: çözümleme, inceleme
tahliye: boşaltma; salıverme
tahmin: öngörü
tahrif: bozma, değiştirme
tahrik: kışkırtı; devindirme
tahrip: yıkıp bozma
tahrir: yazma; yazı
tahsil: öğrenim; elde etme, toplama
tahsis: özgüleme
tahsisat: ödenek
takdim: sunu
takdir: beğenme, değerleme; yazgı; öyle sanma
takdiri ilahi: yazgı
takdis: kutsallaştırma, kutsama
takibat: kovuşturma
takip: izleme
takiye: yalansama
taklit: öykünme, özenti
taksit: bölüt
taktik: yönlem
taktir: damıtma
takvim: günbilgisi
takviye: berkitme, pekiştirme
talep: istem
tali: ikincil
talim: alıştırı, öğretilme, öğretme
talimat: buyruk
talip: istekli, isteyen
talk-show: ayaküstü söyleşi
taltif: ödüllendirme
tamah: açgözlülük
tamim: genelge
tamir: onarım
tandans: eğilim, yönseme
tansiyon: kan basıncı; gerilim
tanzim: düzenleme
taraftar: yandaş
tarif: tanım
tarz: yoldam, biçim
tasarruf: tutum, artırım; kullanım
tasarrufu teşvik: tutumu özendirme
tasavvur: tasarlama, tasarım; düşkurma
tasdik: onaylama
tasfiye: temizleme
tasnif: sınıflama, ayrılama, bölümleme
tasvip: uygun bulma, onama
tasvir: betimleme
tatbik: uygulama
tatil: ara verme, dinlence
tatmin: doyum
tatminkâr: doyurucu
tatminsiz: doyumsuz
taviz: ödün
tavsiye: öğütleme, salık verme
tayyare: uçak
taziye: başsağlığı
tazminat: ödence
tazyik: basınç
teamül: olagelen işlem, alışkı, yapılagelmiş
teatral: tiyatro oyununa benzer
tebaa: uyruk
tebdil: başkalaştırma
teberru: bağış
tebligat: bildirim
tecil: erteleme
tecrit: soyutlama
tecrübe: deneyim
teçhiz: donanım
tedarik: edinme, edinim
tedavi: sağaltım
tedavül: geçerlik, sürüm
tedbir: önlem
tediye: ödeme, ödenilme
tedricen: giderek
teessüf: acıma
teessür: içlenme
tefekkür: akıl yorma
teferruat: ayrıntılar
tefrik: ayrı tutma, ayırtsama
tefrika: sürmece
tefsir: yorum
tehcir: göç ettirme
tehdit: gözdağı
tehir: geciktirme
tekabül: eşiti, yerini tutma, uygu
tekâmül: evrim, gelişme, olgunlaşma
tekerrür: yinelenme
teklif: önerme, öneri
teknoloji: uygulayımbilim
tekrar: gene, yine; yineleme
teksir: çoğaltma
tekzip: yalanlama
telaffuz: sesletim, söyleyiş
telafi: yerini doldurma, giderme
telakki: kabullenme
telef: yok olma, yok etme, yitme
telefon: sesiletir
telepati: uzaduyum
telif: toplayıp yazma; uzlaştırma
telkin: aşılama
tema: anaduygu, izlem, izlek
temas: ilişme, değinim
temayül: eğilim
tembel: üşengeç
tembellik etmek: yüksünmek
tembih: uyarı
temenni: dilek
temettü: kâr etme
teminat: güvence, inanca
temsil: gösterim; örnek; benzetme, andırış
temyiz: iyiyi kötüden ayırt etme
tenakuz: karşıtlık, çelişme, çelişki
teneffüs: solunum; soluklanma
tenezzül etme: aşağılaşma
tenkit: eleştiri
tenzih: ayrı tutma, ayrılama
tenzilat: indirim
teorem: önerme
teori: kuram
tercih: üstün tutma, yeğleme
tercüman: dilmaç 
tereddüt: ikircik, duraksama
tereke: bırakıt
terfi: yükseltilme
termometre: sıcaklıkölçer
termostat: ısıdenetir
terör: yıldırı
terörist: yılgıcı
tertip: düzen
tesadüf: rastlantı
tescil: kayıt altına alma
teselli: avundurma, avuntu
tesettür: gizlenme, kapanma
tesir: etkime, etki
tesisat: donanım, döşem
teskin: yatıştırma
tespit: saptama
test: deneme, sınama
teşbih: benzeti, benzetilme
teşebbüs: girişim
teşekkül: oluşum
teşerrüf: onurlanma
teşhir: gösterme, sergileme
teşhis: tanı
teşkilat: örgüt
teşrif: gelme, onurlandırma
teşrifat: konukçuluk
teşriki mesai: işbirliği
teşvik: özendirme, isteklendirme
tevatür: söylenti
tevazu: alçakgönüllülük
teveccüh: ilgi gösterme, sevgi
tevekkül: yazgıya boyun eğme
tevessül: neden olma; başvurma
teyit: doğrulama, gerçekleme
teyp: sesalıcı
tez: savunca, savunu, sav
tezahür etme: belirme, görünme
tezat: karşıtlık, çelişme
ticaret: tecim, alım satım
timsal: örnek, simge
tiraj: baskı sayısı
tirat: uzun konuşma
tirbuşon: tıpaçeker
tiryaki: düşkün
tolerans: hoşgörü, özür payı
tolk-şov: çene çalma
tonmayster: ses yönetmeni
topografya: yerbetim
töhmet: suçlama
tövbe: pişmanlık
trajedi: ağlatı
trajik: ağlatısal, çok acıklı
transfer: taşıma, aktarım
transplantasyon: aktarım
travma: vuruk, sarsıntı, örselenme
treking: doğa yürüyüşü
trent: eğilim, yönseme
tribün: izlenek, sekilik
trotuar: kaldırım
troyka: üçlü
tsunami: süpürtü, deprem dalgası
tuhaf: alışılmamış, gülünç
tur: dönü, dolaşı
turist: gezmen, gezgin
turistik: gezimsel
turne: dolaşı
tuş: dokunaç
tüccar: tecimen
tüfe: tüketici eder göstergesi
tümör: ur
tünel: örtükgeçit
türbülans: burgaç

 

Bu yazı "3.876" defa okundu.

Yorum Yaz  Arkadaşına Gönder  Sayfayı Yazdır Facebook'e kaydet! Google'a kaydet! MSN'e kaydet! Yahoo'ya kaydet! Add Post to del.icio.us Bookmark Post in Technorati Furl this Post! Spurl'e kaydet! http://reddit.com/submit?url=%url%&title=%title% Wong'e kaydet!
Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yazılmadı.İlk yazan siz olun.
Bu Alandaki Diğer Başlıklar
ALİ BATI AYAKLANMASI (11 Mayıs - 18 Ağustos 1919)
* ORGENERAL MUĞLALI MUSTAFA OLAYI
** ORGENERAL ÇETİN DOĞAN OLAYI
POSTACI NAZIM VE ZİLE AYAKLANMASI (14 Mayıs - 12 Haziran 1920)
ÇOPUR MUSA (AFYON) AYAKLANMASI (21 Haziran 1920)
ÇAPANOĞULLARI AYAKLANMASI (15 Mayıs - 27 Ağustos 1920)
1961 ANAYASASI / 27 MAYIS 1961 - III. BÖLÜM
ÇERKEZ ETHEM AYAKLANMASI (27 Aralık 1920 - 23 Ocak 1921)
KOÇGİRİ AYAKLANMASI (1921)
KONYA AYAKLANMASI (2 Ekim - 22 Kasım 1920)
İKİNCİ DÜZCE AYAKLANMASI (19 Temmuz - 23 Eylül 1920)
CEMİL ÇETO AYAKLANMASI (Mayıs - 7 Haziran 1920)
İKİNCİ BOZKIR AYAKLANMASI (20 Ekim - 4 Kasım 1919)
İKİNCİ ANZAVUR AYAKLANMASI (16 Şubat - 19 Nisan 1920)
MİLLİ AŞİRETİ AYAKLANMASI (1 Haziran - 8 Eylül 1920)
ŞEYH EŞREF AYAKLANMASI (26 Ekim - 24 Aralık 1919)
** KÜRTÇENİN RESMİ DİLE TAŞINMASI ÇABALARI
BİRİNCİ BOZKIR AYAKLANMASI (27 Eylül - 4 Ekim 1919)
BİRİNCİ ANZAVUR AYAKLANMASI (25 Ekim - 30 Kasım 1919)
BİRİNCİ DÜZCE AYAKLANMASI (13 Nisan - 31 Mayıs 1920)Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji