E-posta
Şifre
Şifremi Unuttum
Yeni ÜyelikPARÇALI BÖLÜMLER

M


maalesef: üzülerek söylüyorum, ne yazık ki
mamafih: bununla birlikte, yine de, böyle iken
macera: serüven
meçhul: bilinmedik, bilinmez
madde: özdek
maddi: nesnel
mafsal: eklem, oynakyeri
mağdur: haksızlığa uğramış, kıygın
mağlup: yenik
mağrur: kendini beğenmiş, kibirli
mahalli: yerel
mahcup: sıkılgan, utangaç
mahdut: sınırlı, dar; birkaç
mahfuz: gizlenmiş, korunmuş
mahiyet: içyüz, nelik, nitelik
mahkeme: yargılık, yargıevi
mahkûm: yargın, yargılı
mahluk: yaratık
mahpus: tutuklanmış
mahrem: gizli, içrek, saklı
mahrum: yoksun
mahsuben: yerine sayarak
mahsul: ürün
mahsur: kuşatılmış
mahsus: özgü; bile bile
mahvetme: yok etme
mahzun: tasalı, kaygılı
mahzur: sakınca, çekince, engel
maişet: geçim
maiyetinde: yanında
makam: orun
makara: sarımlık
makber: gömüt
makbul: beğenilen, geçerli, uygun
makbuz: alındı
maket: küçültü
maksat: amaç, erek
maksimum: doruk, en üst, son sınır
maktul: öldürülen kişi
makul: anlayışlı, usa uygun
makûs: ters, uğursuz
mal olan: elde edilen
mali: akçalı
malik: iye
maliyet: eder
malul: sakat
malum: bilinen, belli
malumat: bilgi
malzeme: gereç
mamafih: yine de, böyle iken
mamul: işlenmiş
mamur: bayındır
mana: anlam 
manevi: öznel, tinsel, içsel, içlek
maneviyat: yürekgücü
mani: engel olan
manidar: anlamlı
manifesto: bildiri
manipülasyon: güdümleme, düzenci yönlendirme
manivela: kaldıraç
mansiyon: övgüdeğerlik ödülü, özendirme ödülü
manşet: üst başlık, kolluk
mantık: sözge
mantıklı: usa yatkın, ussal
manzara: görünü, görünüş
manzume: uyaklı söz; sıra, dizi
maraz: sayrılık
maraton: en uzun koşu
marifet: beceri
marjinal: sıradışı, uçta
marka: belik
markaj: tutma
market: satım yeri
marketing: pazarlama
marmelat: ezme
maruz kalmak: hedef olmak, karşılaşmak
maruzat: sunuş, diyecek
masaj: ovma
mask: yüzkalıbı
maske: örteç
maskot: uğurluk
masör: ovucu
masraf: gider
mastar: eylemlik
masum: suçsuz
mat: donuk
matbaa: basımevi
matbu: basılı
matbuat: basın
matem: yas
matematik: sayıbilim
materyal: gereç
materyalist: özdekçi
matine: gündüzlük
matkap: delgi
mayın: patlatkı
mayo: denizlik
mazbata: tutanak
mazbut: derli toplu
mazeret: engel, engellik
mazhar: erişmiş, erişen
mazi: geçmiş an
mazlum: uysal
mazur: özürlü
meal: anlam, kavram
meblağ: tutar
mecal: güç
mecaz: değişmece
mecbur: zorlanmış
mecnun: tutkun, çılgın
mecra: akak, su yolu
meczup: sapık
meçhul: bilinmeyen, belirsiz
med: çekme
medarı iftihar: övünç nedeni, övünce
meddah: övücü
madem ki: değil mi ki
medeni: uygar
medet: yardım
meditasyon: derin düşünme, dalınç
medya: iletişim araçları
mefhum: kavram
mefruşat: döşemelikler
meftun: vurgun, tutkun
megaloman: büyüklük delisi
megapol: devkent
meğer: oysa
mehil: süre tanıma, erteleme, önel
mekân: durulan oturulan yer, uzam, yerlek
mekanik: devinimbilim
mekanizma: düzenek
mektup: beti, betik, yazınca
melankoli: karakaygı
melankolik: içe kapanık
melek: gökçe
meleke: yeti, yatkınlık
melez: katışık
melodi: ezgi
melül: usanmış, bezgin
memnu: yasak
memnun: gönenmiş
memorandum: diplomatik nota 
memori: bellek
memur: işyar
men: yasaklama, önleme
mendirek: dalgakıran
menfaat: çıkar
menfez: ağız
menfi: olumsuz
menfur: iğrenç
mengene: sıkmaç
menkul: taşınır
mensup: bağıntılı, ilintili
menşe: kök, köken
menzil: erim
mera: otlak
meram: istek, erek
merasim: tören
merci: başvurağı
merhale: aşama
merhamet: acıma
meridyen: boylam
mersiye: ağıt
mesafe: uzaklık
mesai: çalışma
mesaj:  ileti, söylem, gönderi
mesela: örneğin, sözgelimi
mesele: sorun, konu
mesire: gezinti yeri
mesken: konut, oturulan yapı
meskûn: yerleşilmiş
meslek: geçimyolu, uğraşdalı
meslektaş: uğraştaş
mesnet: dayanak
mest: esrik
mesul: sorumlu
meşgale: işgüç, uğraş
meşgul: dalgın; uğraşan
meşguliyet: uğraşı
meşhur: ünlü, angın
meşru: yasaya uygun
meşrubat: içecekler
meşum: uğursuz
met: kabarma
metafizik: doğaötesi
metamorfoz: başkalaşma
metanet: dayanca
metcezir: gelgit
meteor: göktaşı
methiye: övgü, güzelleme
metin: yazı parçası, örü (ed); dayanıklı
metodoloji: yöntembilim
metro: yeraltı ulaşımı, alttaşıt
mevcut: eldeki
mevcudiyet: varlık, varoluş
mevduat: yatırım
mevhum: kavram; sanal
mevki: yer, konum
mevkuf: tutuk, tutuklu
mevsim: sürem
mevta: ölüler
mevzu: konu, bağlam
mevzuat: kurallar
mevzubahis: söz konusu
mey: içki
mezar: gömüt, sin
mezat: açık artırma
mezbaha: kesim yeri
mezbele: çöplük
meziyet: üstün nicelik, nitelik
mezkûr: adıgeçen
mezra: tarla
mezun: bitirmiş; yetkili
miat: kullanım süresi
mısra: dizek, dize
mihenk: denektaşı
mihman: konuk
mihrak: odak
mikro: minil
mikrofon: sesalır
mikser: çırpıcı
milenyum: binyıl
militarizm: orduculuk
millet: din, mezhep
milletvekili: saylav
mimik: kımıltı
minimum: en düşük, altsınır, en az
minnet: iyilik borcu
miralay: albay
miras: kalıt
misafir: konuk
misak: sözleşme, antlaşma
misal: örnek, sözgeliş
mistik: gizemli
misyon: özgörev, erek
miting: açık hava toplantısı
mizaç: özyapı
mizah: gülmece, alaysılama
mizahi: alaysı
mizansen: oyun düzeni
moda: izlenti
model: örüntü
modem: çevirge
modern: çağcıl
modernizasyon: yenileşme, çağcıllaşma
modül: bölüt
modülasyon: geçiş, değişme
mola: dinek, dinlenim
molekül: özdecik
monarşi: tekerklik
monitör: görüntülük, gösterici
monogami: tekeşlilik
monolog: tekli konuşma
monoton: tekdüze
montaj: kurma, kurgu
moral: yürek gücü, içgücü
moratoryum: borç erteleme
morg: ölüklük
mortgeyç: evedindirme
mostralık: göstermelik
motif: örge
motiv: güdü
motivasyon: isteklendirme
mönü: yemek dizelgesi
muaccel: ivedi
muadil: eşdeğer, denkteş
muaf: bağışık
muafiyet: bağışıklık
mualla: yüce
muallak: asılı, boşta
muallim: öğretmen, öğreten, eğiten
muamelat: işlemler
muamele: işlem, davranış
muamma: bilmece, gizlence
muasır: aynı yüzyılda, çağdaş
muaşeret: görgü
muayene: yoklama, sınama
muazzam: ulu
muazzez: saygıdeğer
mucibince: gereğince
mucip sebep: gerekçe
mucit: türetmen, bulan, buluşçu
mucize: tansık, olağandışı
mudi: yatırımcı
muğlak: anlaşılmaz
muhabbet: dostça söyleşme
muhabere: yazışma, haberleşme
muhabir: bildirmen
muhacir: göçmen
muhafazakâr: eskiye bağlı, tutucu
muhafız: kolcu
muhakeme: uslamlama, usavurma
muhakeme etme: yargılama
muhalefet: karşıtçılık
muhalif: karşıcıl
muharebe: savaşma
muhasara: kuşatma
muhasebe: saymanlık
muhatap: söz söylenen, karşımızdaki
muhayyile: düşgücü, imgelem
muhbir: eleveren
muhit: çevre, yöre
muhlis: katkısız
muhtaç olma: gerekseme, gereksinme
muhtar: özerk
muhtasar: kısaltılmış
muhtelif: çeşitli, türlü, ayrışık
muhtemel: beklenir, olası, umulur
muhterem: saygıdeğer
muhteris: tutkulu
muhteşem: görkemli
muhteva: içerik, kapsam
muhtıra: andıç
mukabele: karşılık verme
mukadderat: alınyazısı, yazgı
mukaddes: kutsal
mukallit: öykünmeci
mukavele: sözleşme
mukavemet: karşı koyma, direniş, dayanırlık
mukayese: karşılaştırma, ölçüştürme, örnekseme
mukayyet: bağlı, işine önem veren
muktedir: becerebilen, gücü yeten
multivizyon: yansıtmalı gösterim
munis: sevimli, sıcakkanlı
muntazam: düzenli, düzgün
murakıp: denetçi
muris: kalıt bırakan
musallat olma: başına dolanma, sataşma
musibet: uğursuz, sıkıntı
mustarip: acı çeken, sıkıntı içinde olan
mutaassıp: bağnaz
mutabakat: uyum, uyuşma, oydaşma
mutasyon: değişinim
mutat: alışılmış
muteber: güvenilir, geçerli, saygın
mutemet: güvenilir kişi
mutena: özenilmiş, saygın
mutlak: tek, salt, yalnız, saltık
mutlaka: kesinlikle, ne olursa olsun
mutluluk: gönenç
muvaffak: başarılı
muvazzaf: ödevli, görevli
muzaffer: utkulu
mübadele: değiş tokuş
mübah: olurlu
mübalağa: abartı
mübarek: kutlu, uğurlu
mübeccel: yüce, ulu
müberra: aklanmış
mücadele: savaşım, uğraş
mücella: parlak
mücevher: takı
mücrim: suçlu
müdafaa: savunma
müdahale: karışma, araya girme
müdavim: aralıksız katılan
müddet: süre
müebbet: sonsuz
müessese: işletme, kurum, kuruluş
müessir: etkili
müeyyide: yaptırım
müfettiş: denetmen
müfit: yararlı
müflis: batkın
müfredat: ayrıntılar
mühim: önemli
mühimmat: savaş gereçleri
mühlet: belirli süre
müjde: muştu
mükâfat: ödül
mükellef: yükümlü
mükemmel: eksiksiz, yetkin
mükerrem: saygın
mükerrer: yinelenmiş
mülahaza: düşünce, görüş
mülakat: görüşme
mülazım: teğmen
mülk: taşınmazmal
mülkiyet: iyelik
mülteci: sığınmacı
mümkün: olabilir, olanaklı, olası
mümkün mertebe: olabildiğince
mümtaz: seçkin
münafık: ikiyüzlü
münasebet: ilişki, bağıntı, bağ
münasip: uygun, yaraşık
münazara: savlı tartışma
münevver: aydın
münferit: tekil, tek, kendi başına
münhasır: bir kişiye özgü
münhasıran: yalnızca
müphem: belirsiz, anlaşılmaz
müptela: tutulmuş, tutkun
müracaat: geri dönme; danışma, başvuru
mürebbiye: eğitici
müreffeh: baysal, gönençli
mürekkep: yazı boyası; bileşik
mürit: izdeş
mürşit: yol gösterici
mürteci: gerici
mürüvvet: iyilikseverlik
müsabaka: karşılaşma, yarışma
müsait: uygun, elverişli
müsamaha: görmezliğe gelme
müsebbip: neden olan
müsekkin: yatıştırıcı
müselles: üçgen
müsemma: davranışlarına aykırı adı olan, adlanmış
müspet: olumlu
müsrif: savurgan, tutumsuz
müstahak: yaraşık; kazanımlı, kazanılmış
müstahdem: görevli
müstakbel: gelecekteki
müstakil: bağımsız
müstehcen: açık saçık
müstehzi: alaycı
müstemleke: sömürge
müsterih: kaygısız, içi esen
müstesna: benzerlerinden üstün; ayrıcalı
müstevli: yayılan, ele geçiren
müsvedde: taslak
müşahede: gözlem
müşahit: gözlemci, gözcü
müşavir: danışman
müşerref olma: onur duyma
müşfik: sevecen
müşkül: çetin, güç
müşkülpesent: güç beğenir
müştak: aşırı istekli
müşteki: sızlanan, yakınan
müştemilat: eklentiler
müşterek: birlikte, ortaklaşa
müşteri: alıcı
mütalaa: yorumlama, irdeleme
mütareke: silah bırakışması
müteaddit: birkaç, birçok, çok
müteahhit: yüklenici
müteakiben: ardı sıra
müteessir: etkilenen, üzülmüş
mütehassıs: uzman
mütehassis: duygulanmış
mütemadi: aralıksız, süren
mütercim: çevirmen
mütereddit: çekingen, ikircikli
müteselsil: ardı ardına
müteşebbis: girişimci
müteşekkir: iyilik bilen
mütevazı: gösterişsiz; alçakgönüllü
mütevekkil: yazgıcıl
mütevelli: vakıf yöneticisi
mütevellit: den ileri gelmiş
müthiş: ürküten, umulmayan
müttefik: bağlaşık, anlaşmış, oydaş
müteşebbis: girişimci
müzakere: görüşme
müzayede: artırma
müzeyyen: süslü
müzmin: süregen

 

Bu yazı "3.444" defa okundu.

Yorum Yaz  Arkadaşına Gönder  Sayfayı Yazdır Facebook'e kaydet! Google'a kaydet! MSN'e kaydet! Yahoo'ya kaydet! Add Post to del.icio.us Bookmark Post in Technorati Furl this Post! Spurl'e kaydet! http://reddit.com/submit?url=%url%&title=%title% Wong'e kaydet!
Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yazılmadı.İlk yazan siz olun.
Bu Alandaki Diğer Başlıklar
ALİ BATI AYAKLANMASI (11 Mayıs - 18 Ağustos 1919)
* ORGENERAL MUĞLALI MUSTAFA OLAYI
** ORGENERAL ÇETİN DOĞAN OLAYI
POSTACI NAZIM VE ZİLE AYAKLANMASI (14 Mayıs - 12 Haziran 1920)
ÇOPUR MUSA (AFYON) AYAKLANMASI (21 Haziran 1920)
MİLLİ AŞİRETİ AYAKLANMASI (1 Haziran - 8 Eylül 1920)
1961 ANAYASASI / 27 MAYIS 1961 - III. BÖLÜM
ÇERKEZ ETHEM AYAKLANMASI (27 Aralık 1920 - 23 Ocak 1921)
KOÇGİRİ AYAKLANMASI (1921)
KONYA AYAKLANMASI (2 Ekim - 22 Kasım 1920)
İKİNCİ DÜZCE AYAKLANMASI (19 Temmuz - 23 Eylül 1920)
BİRİNCİ DÜZCE AYAKLANMASI (13 Nisan - 31 Mayıs 1920)
İKİNCİ BOZKIR AYAKLANMASI (20 Ekim - 4 Kasım 1919)
ŞEYH EŞREF AYAKLANMASI (26 Ekim - 24 Aralık 1919)
ÇAPANOĞULLARI AYAKLANMASI (15 Mayıs - 27 Ağustos 1920)
CEMİL ÇETO AYAKLANMASI (Mayıs - 7 Haziran 1920)
** KÜRTÇENİN RESMİ DİLE TAŞINMASI ÇABALARI
BİRİNCİ BOZKIR AYAKLANMASI (27 Eylül - 4 Ekim 1919)
BİRİNCİ ANZAVUR AYAKLANMASI (25 Ekim - 30 Kasım 1919)
İKİNCİ ANZAVUR AYAKLANMASI (16 Şubat - 19 Nisan 1920)Copyright © 2019 yadigardundar.com

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

  

teknoloji